Кант шаардык Кеңешинин регламенти

Кант шаардык Кеңешинин

№3/II-26  25.01.2013 ж.

токтомуна тиркеме

 

 

Кант шаардык Кеңешинин регламенти

I бөлүм.  Жалпы жоболор

1 глава.  Кант Шаардык кеңеши (мындан ары – шаардык кеңеш)

2 глава. Шаардык кеңештин компетенциясы

II бөлүм. Шаардык кеңештин түзүмү жана органдары

3 глава. Шаардык кеңештин төрагасы жана Шаардык кеңештин төрагасынын орун басары

4 глава.  Шаардык кеңештин жооптуу катчысы

5 глава.  Шаардык кеңештин туруктуу жана убактылуу комиссиялары

6 глава. Депутаттык  фракция

III бөлүм. Шаардык кеңештин иштешинин жалпы тартиби

7 глава. Шаардык кеңештин биринчи сессиясы

8 глава. Шаардык кеңештин ишин пландоо

9 глава. Маселелерди даярдоо жана аларды сессияда кароо

10 глава.  Шаардык кеңештин сессиясын өткөрүү тартиби

11 глава. Добуш берүү жана чечим кабыл алуу тартиби

12 глава.        Шаардык кеңештин сессиясынын отурумунун протоколу жана стенограммасы

13 глава.  Шаардык кеңештин нормативдик укуктук актылары

IV бөлүм. Шаардык кеңештин регламенти

14 глава.Шаардык кеңештин Регламентине өзгөртүүлөр менен толуктоолорду киргизүүнүн тартиби


I бөлүм.  Жалпы жоболор

1 глава.  Кант Шаардык кеңеши 

1.1. Кыргыз Республикасынын «Жергиликтүү кеңештер тууралуу» Мыйзамына ылайык  Шаардык кеңеш шаардын жергиликтүү өзүн-өзү башкаруусунун өкүлчүлүк органы болуп саналат.

Шаардык кеңеш  Кант шаарынын аймагында жашаган жарандар  тарабынан жалпы, бирдиктүү жана түз шайлоо укугунун негизинде жашыруун добуш берүү жолу менен 4 жылдык мөөнөткө шайланган, сессиялар боюнча иштөөчү 31 депутаттан турат.

1.2.Шаардык кеңеш компетенциясына таандык болгон Кыргыз Республикасынын мыйзамындагы  маселелерди өз алдынча чече алат, кабыл алынган чечимдеринин аткарылышын камсыз кылат, ал чечимдердин ишке ашырылышына көзөмөл салат жана юридикалык жактын макамына ээ.

1.3.Шаардык кеңештин Кыргыз Республикасынын мыйзамына каршы келбеген жана өз ыйгарым укугунун чегинде кабыл алынган чечимдери Кант шаарынын аймагында жайгашкан бардык мекемелер, ишканалар жана уюмдар тарабынан, шаардык  өзүн-өзү башкаруу органынын кызмат адамдары, Кант шаарында жашап турган жарандар жана   жарандыгы жок жактар тарабынан милдеттүү түрдө аткарылышы керек.

1.4. Шаардык кеңештин  жана анын органдарынын иш тартиби Кыргыз Республикасынын Конституциясы, мыйзамдары жана башка нормативдик укуктук актылары, шаардын Уставы жана учурдагы Регламент тарабынан аныкталат.

Шаардык кеңештин ишинин негизги уюштуруучу-укуктук формасы болуп сессия саналат.

1.5. Шаардык кеңештин регламенти Шаардык кеңештин ыйгарым укугунун ишке ашырылыш тартибин, анын уюшулушу менен ишмердик маселелерин, сессияларды чакыруу жана өткөрүү тартибин, Шаардык кеңештин органдарынын түзүлүшүн, ошондой эле анын текшерүү ишмердигинин процедурасы менен тартибин аныктайт.

1.6.Шаардык кеңештин ишмердиги мыйзамдуулуктун, коллегиалдуулуктун, саясый көп түрдүүлүктүн жана көп партиялуулуктун, объективдүүлүктүн, депутаттар тарабынан маселелерди кенен талкуулоо жана чечимдерди кабыл алуу принциптерине негизделет. Чакырылган адамдар каралган маселелерди талкуулоого катыша алышат. Шаардык кеңештин сессиясы ачык өткөрүлөт. Регламентте каралган учурларда Шаардык кеңеш отурумдарын жабык формада өткөрүүгө укугу бар.

1.7. Шаардык кеңештин депутаттары өз укуктары менен милдеттерин  Кыргыз Республикасынын Конституциясы, Кыргыз Республикасынын «Жергиликтүү кеңештин депутаттарынын макамы жөнүндөгү» Мыйзамы жана Кыргыз Республикасынын дагы башка мыйзамдары менен номативдик-укуктук актылары, учурлагы Регламент  тарабынан аныкталган кепилдиктердин негизинде тоскоолдуксуз ишке ашыра алат.

2 глава. Шаардык кеңештин компетенциясы

2.1. Шаардык кеңеш Кыргыз Республикасынын «Жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу жөнүндөгү» Мыйзамына ылайык төмөнкү маселелерди карап чыгып, алар боюнча чечим кабыл алат:

1) жергиликтүү деңгээлдеги башкаруу тартибин аныктоо;

2) жергиликтүү бюджетти жана анын аткарылышы тууралуу жоопкатты бекитүү; бюджеттин аткарылышы жана бюджеттик эмес фондуларды колдонуу тууралуу маалыматтарды угуу;

3) аймактын социалдык-экономикалык өнүгүүсү, калкты социалдык коргоо  тууралуу программаларды бекитүү жана алардын ишке ашышын көзөмөлгө алуу;

4) жергиликтүү салыктарды, чогултууларды, алар боюнча жеңилдиктерди киргизүү жана Кыргыз Республикасынын мыйзамында каралган шарттарда аларга ченемдерди (ставка)  коюу;

5) жергиликтүү коомчулуктун муниципалдык менчигин колдонуу, анын ичинде муниципалдык менчиктин объектилерин менчиктештирүү программасын бекитүү жолу менен да колдонуу тартибин аныктоо; муниципалдык менчикти колдонууга көзөмөл салуу;

6) Кант шаарынын мэринин ишмердиги тууралуу жоопкатты угуу;

7) депутаттардын ыйгарым укугун мыйзам тарабынан бекитилген учурларда мөөнөтүнөн мурда токтотуу;

8) жергиликтүү коомчулуктун уставын бекитүү;

9) Кант шаарынын административдик-аймактык түзүмү боюнча сунуштарды мамлекеттик бийликтин дал келген органдарына киргизүү максатында иштеп чыгуу;

10) Шаардык кеңештин төрагасын жана анын орун басарын шайлоо, аларды кызматынан бошотуу, Шаардык кеңештин төрагасынын Кыргыз Республикасынын мыйзамына карама-каршы келген чечимдерин жокко чыгаруу;

11) Шаардык кеңештин Регламентин кабыл алуу;

12) чечимдердин аткарылышын көзөмөлдөө;

13) Өкмөт тарабынан аныкталган типтүү нормативдердин негизинде Кант шаарынын мэриясынын түзүмүн жана штаттык тизмесин бекитүү;

14) муздак сууну, суу түтүкчөлөрүн, жылуулук камсыздоосун колдонуу, ошону менен бирге таштандыларды чогултуу, ташып кетүү жана жок кылуу  боюнча тарифтерди Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык бекитүү;

15) спирт ичимдиктери менен тамекилерди сатуу убактысы менен орду боюнча  чектөөнү аныктоо, зарылдыкта тыюу салуу; ритуалдык иш-чараларды өткөрүү эрежелерин аныктоо;

16) ирригациялык тармактарды, үйдүн тегерегиндеги тилкелерди кармоо тартибин аныктоо;

17) Кыргыз Республикасынын мыйзамына жана жергиликтүү коомчулуктун уставына ылайык дагы башка маселелерди чечүү.

2.2. Шаардык кеңештин сессияларында төмөнкү маселелер кошумча чечилет:

1) Кант шаарынын мэрин шайлоо;

2) Кант шаарынын мэрине Кыргыз Республикасынын мыйзамында каралган тартипте ишеним көрсөтпөө;

3) Шаардык жер тилкелерине Кыргыз Республикасынын мыйзамы тарабынан бекитилген салыктын базалык ставкасынын чегинде салыктын дифференциалдык ставкаларын   аныктоо.

 

 

II бөлүм. Шаардык кеңештин түзүмү жана органдары

3 глава. Шаардык кеңештин төрагасы жана Шаардык кеңештин төрагасынын орун басары

3.1. Шаардык кеңештин төрагасы Кант шаардык кеңешинин биринчи сессиясында  көпчүлүк фракциясынын же көпчүлүк фракциясынын коалициясынын депутаттарынын ичинен көпчүлүктүн жашыруун добушу аркылуу  шайланат.

Шаардык кеңештин депутаттарынын жарымынан көбүнүн добушуна ээ болгон депутат Шаардык кеңештин төрагасы кызматына шаардык кеңештин ыйгарым укугунун мөөнөтүнө бирдей  мезгилге шайланат.

Эгер  добуш берүүдө талапкер шайлануу үчүн талап кылынган добушту албаса, жаңы талапкерди көрсөтүү менен, кайра шайлоо өткөрүлөт.Ушул эле учурда мурда көрсөтүлгөн талапкерди көрсөтүүгө жол берилет.

Шаардык кеңештин төрагасынын шайланышы тууралуу Шаардык кеңештин токтому кабыл алынат.

3.2. Шаардык  кеңештин төрагасы өз милдетин аткарбаган же так аткарбаган учурда  ээлеп турган кызматынан Шаардык кеңештин депутаттарынын үчтөн биринин же фракциянын демилгеси боюнча депутаттардын жалпы санынын үчтөн экисинин добушу менен мөөнөтүнөн мурда бошотулушу мүмкүн.

3.3. Шаардык кеңештин төрагасы илимий, педагогикалык жана башка чыгармачыл иштен сырткары дагы башка төлөнүүчү ишмердикте иштөөгө укугу жок.

3.4. Шаардык кеңештин төрагасынын милдети:

1) Шаардык кеңештин сессиясын чакырат;

2) сессияларда төрагалык кыат;

3) Шаардык кеңештин чечимдерине кол коёт жана алардын аткарылышын көзөмөлгө алууну уюштурат;

4) Шаардык кеңештин сессиясына даярдык көрүүгө жана ал сессиянын кароосуна   алып чыгуучу маселелерди даярдоого жалпы жетекчиликти колуна алат;

5) Шаардык кеңештин туруктуу жана убактылуу комиссияларынын ишмердигин багыттайт;

6) Шаардык кеңештин аппаратынын ишмердигине көзөмөл жүргүзөт;

7) Шаардык кеңештин төрагасынын орун басарына жана туруктуу, убактылуу комиссиялардын төрагаларына тапшырылган милдеттердин аткарылышын көзөмөлдөйт;

8) депутаттарга ыйгарым укутарын ишке ашырууга, жарандарды кабыл алууну өткөрүүгө, шайлоочулар алдында жоопкат берүүгө жардам көрсөтөт, аларды маалыматтар менен камсыздайт, депутаттардын укуктары менен милдеттерин ишке ашыруу менен байланышкан маселелерди карайт;

9) Шаардык кеңештин жана анын органдарынын ишмердигинин айкындыгын жана анын ишмердиги  тууралуу коомдук пикирди эске алууну камсыздайт;

10) мамлекеттик органдар, коомдук биримдиктер жана жарандар менен болгон мамиледе Шаардык кеңештин атынан чыгат;

11) Шаардык кеңештин аймактык коомдук өзүн-өзү башкаруу органдары менен болгон мамилесин жөнгө салат;

12) анын компетенциясына кирген маселелер боюнча буйрутмаларды чыгарат;

13) Шаардык кеңештин бекитилген бюджетине жана чыгашалар сметасына  ылайык  шаардык кеңешке бөлүнүп берилген каражаттарга ээлик кылат;

14) Шаардык кеңеште иш кагаздарын алып баруу тууралуу Жобону бекитет;

15) Шаардык кеңештин чыгашалар сметасынын долбоорун иштеп чыгууну камсыз кылат жана бюджеттик жылдын аякташына чейинки  3 айдан кечиктирбей Шаардык кеңештин сессиясына кароого сунуштайт;

16) бюджеттик жыл аякатагандан кийинки 2 ай ичинде Шаардык кеңештин кароосуна Шаардык кеңештин өткөн жыл үчүн чыгымдары жана алардын чыгашалардын бекитилген сметасына дал келиши же чектен чыгышы тууралуу жазуу формасындагы отчету кечиктирилгис түрдө тапшырат.

17) Шаардык кеңеш тарабынан жүктөлгөн дагы башка милдеттерди аткарат.

3.5. Шаардык кеңештин төрагасы Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык эмгеги сиңген жактарды мамлекеттик сыйлыктар менен сыйлоо, Кыргыз Республикасынын Ардак наамдарын ыйгаруу тууралуу сунуштама киргизет.

3.6. Шаардык кеңештин төрагасы Шаардык кеңештин сессиясына жоопкат берип турат. Шаардык кеңештин сессияларында жыл сайын өз ишмердиги, Шаардык кеңештин жана анын органдарынын ишин алып баруусу тууралуу жоопкат тапшырып турат.

3.7. Шаардык кеңештин төрагасынын орун басары сессияда Шаардык кеңештин депутаттарынын жалпы санынын көбүнүн добушу менен шайланат.

3.8. Шаардык кеңештин төрагасынын орун басары Шаардык кеңештин төрагасынын тапшырмаларын аткарат, төрага ордунда болбогон учурда же милдетин аткарууга мүмкүнчүлүгү болбогон учурда анын милдетин аткарат.

3.9. Шаардык кеңештин төрагасынын орун басары Шаарды кеңештин депутаттарыныны үчтөн биринин демилгеси менен шайланган депутаттардын  жалпы санынын көпчүлүгүнүн добушу менен ээлеген кызматынан бошотулат.

3.10. Шаардык кеңештин төрагасынын орун басары өз ишмердигин коомдук башталышта алып барат.

4 глава.  Шаардык кеңештин жооптуу катчысы

4.1. Шаардык кеңештин жооптуу катчысы Шаардык кеңештин төрагасы тарабынан Кыргыз Республикасынын мыйзамында бекитилген тартипте дайындалат.

4.2. Жооптуу катчынын милдети:

1) депутаттар ыйгарым укугун өтөп турган учурда зарыл болгон маалыматтар менен камсыздап турат;

2) Шаардык кеңештин ишмердигинин перспективалуу планынын аткарылышын камсыздайт;

3) Шаардык кеңештин туруктуу жана убактылу комиссияларынын иштерине жардам берет;

4) Шаардык кеңешке келип түшкөн документердин эсебин алып, анын аткарылышын көзөмөлдөйт;

5) Шаардык кеңештин сессияларынын материалдарын даярдайт жана аларды Шаардык кеңештин депутаттарына жетишин көзөмөлдөйт;

6) сессиянын ишине катышууга депутаттарды, уюмдардын, мекемелердин, ишканалардын жетекчилерин, өзүн-өзү башкаруунун коомдук органдарынын өкүлдөрүн жана башка жактарды чакырууну уюштурат;

7) материалдарды Шаардык кеңештин сессиясына даярдоону уюштурат жана ал иш кагаздарын көзөмөлдөп, текшерет;

8) Шаардык кеңештин аппаратынын ишин уюштурат;

9) Шаардык кеңештин ишин уюштуруу бонча дагы башка функцияларды аткарат.

5 глава. Шаардык кеңештин туруктуу жана убактылуу комиссиялары

5.1. Шаардык кеңештин туруктуу комиссиялары  Шаардык кеңештин ишин алып барууга тиешелүү болгон маселелерди алдын ала кароо жана даярдоо үчүн, Шаардык кеңештин чечимдерин ишке ашырууга катышуу, ал чечимдердин Кант шаарынын аймагында жайгашкан мекемелер жана уюмдар тарабынан аткарылышын  көзөмөлдөө үчүн түзүлөт.

Шаардык кеңеш тарабынан убактылуу комиссиялар да түзүлөт.

5.2. Комиссиянын тизмесин, алардын сандык тутуму менен  шайлоо тартибин Шаардык кеңеш аныктайт. Шаардык кеңеш ыйгарым укугун өтөп турган мөөнөттө  зарыл учурларда туруктуу жаңы комиссияны түзө, кыскарта жана мурда түзүлгөндөрүн кайра түзө, алардын тутумуна өзгөртүүлөрдү киргизе алат.

5.3. Туруктуу комиссия  шаардык кеңештин депутаттарынын ичинен түзүлөт. Шаардык кеңештин депутаты бир гана туруктуу комиссиянын мүчөсү боло алат.  Туруктуу комиссия мүчөлөрү бирдей укукка ээ. Туруктуу комиссиянын мүчөлөгүнө Шаардык кеңештин төрагасы менен анын орун басары шайлана албайт.

5.4. Туруктуу комиссия төраганы шайлайт. Комиссия өз ишмердигинин негизги багыттары боюнча ички комиссияларын түзө алат.

5.5. Туруктуу комиссиянын жана Шаардык кеңештин төрагасынын сунушу боюнча  Шаардык кеңеш туруктуу комиссиянын тутумуна өзгөртүү киргизе алат.

5.6. Туруктуу комиссия мүчөсүнүн ыйгарым укугу өзүнүн өтүнүчү боюнча, жана милдетин аткарууга мүмкүн болбогон шарттарда Шаардык кеңеш тарабынан мөөнөтүнөн мурда токтотулушу мүмкүн.

5.7. Шаардык кеңештин туруктуу комиссиясынын укугу, милдеттери, аны уюштуруу жана ишмердик тартиби Шаардык кеңештин Регламенти жана Кыргыз Республикасынын дагы башка мыйзамдуу актылары тарабынан аныкталат.

5.8. Шааардык кеңештин туруктуу комиссиялары ишмердигине окумуштууларды, адистерди, тажрыйбалуу ишмерлерди жана башка жактарды тарта алат.

5.9. Шаардык кеңештин туруктуу комиссиялары өз компетенциясына тиешелүү болгон маселелер боюнча зарыл чечимдерди кабыл алат.

5.10. Шаардык кеңештин туруктуу комиссиялары Кант шаарынын аймагында жайгашкан мекемелер менен уюмдардын ыкчам чарбалык ишмердигине кийлигишүүгө укугу жок.

5.11. Шаардык кеңештин туруктуу комиссиялары:

1) Шаардык кеңештин кароосуна киргизилген Кант шаарынын экономикалык, социалдык жана улуттук-маданияттык өнүгүүсү менен байланышкан суроолорду дайындоого катышат.

2) Кант шаарынын социалдык-маданий жана өндүрүштүк инфратүзүмүн өнүктүрүү, жергиликтүү өзүн-өзү башкаруунун экономикалык негизин бекемдөө маселелери боюнча шаардык кеңешке  сунуш киргизет;

3) Кант шаарынын аймагынын жана бюджетинин экономикалык өнүгүү пландарынын долбоорлорун, пландардын аткарылышы жана бюджеттердин ишке ашышын  алдын ала карап чыгат, алар боюнча өз эскертүүлөрүн даярдайт жана зарылдыкта аларды Шаардык кеңешке сунушташат;

4) Шаардык кеңеш тарабынан кабыл алынган чечимдердин  жана Уставдын талаптарынын аткарылышына көзөмөл жүргүзөт;

5) Кыргыз Республикасынын мыйзамы жана Шаардык кеңештин регламенти тарабынан сунушталган дагы башка ыйгарым укуктарын ишке ашырат.

5.12. Шаардык кеңештин туруктуу комиссиялары өзүлөрүнө тиешелүү болгон маселелер боюнча жергиликтүү мамлекеттик администрациянын жана жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу органдарынын, мекемелердин, ишканалардын жана Кант шаарынын аймагында жайгашкан уюмдардын жетекчилери менен адистеринин пиирлери менен сунуштарын угууга укуктуу.

5.13. Шаардык кеңештин туруктуу комиссиясынын отурумдары комиссиянын иш планына ылайык чакыртылат.

5.14.Туруктуу комиссиялардын отурумдарында бул комиссиянын мүчөлөрү болбогон Шаардык кеңештин депутаттары добуш берүү укугу менен катыша алат.

5.15. Туруктуу бир нече комиссияга тиешелүү болгон маселелер комиссиялардын демилгеси, ошондой эле Шаардык кеңештин тапшырмасы менен комиссиялар тарабынан биргелешип даярдалат жана каралат.

5.16. Туруктуу комиссиянын мүчөлөрү өз тутумунан ачык добуш берүү аркылуу төраганы жана төраганын орун басарын шайлашат жана аларды Шаардык кеңеш ачык добуш менен бекитет. Шаардык кеңештин депутаттарынын жалпы санынын көбүнүн добушуна ээ болгон төрага жана төраганын орун басары шайланган болуп саналат.

5.17.Туруктуу комиссияларды дал келген комиссиялардын төрагалары жетектейт.  Туруктуу комиссиялар Шаардык кеңешктин алдында жооптуу болуп, ага жоопкат тапшырып турат.

Туруктуу комиссиялардын чечимдери шаардык кеңештин сессиялары тарабынан жокко чыгарылышы мүмкүн.

5.18. Шаардык кеңеш зарыл учуларда компетенциясына кирген маселелерди иштеп чыгуу жана алдын ала кароо, ошондой эле аларды изилдеп талдоого алуу үчүн убактылуу комиссияларды түзө алат. Убактылуу комиссия өзүлөрү үчүн даярдалган маселелерди кароо боюнча башкы комиссия болуп саналат.

5.19. Убактылуу комиссия Шаардык кеңештин туруктуу комиссиясы үчүн бекитилген тартипке ылайык ишмердигин алып барат.

6 глава. Депутаттык фракция

6.1.Депутаттык фракция  – бул Шаардык кеңешке шайланган депутаттардан түзүлгөн биримдик.

6.2. Шаардык кеңештин депутаттары депутаттык фракцияга (мындан ары – фракция) биригишет. Шаардык кеңеште фракциялардын коалициясы түзүлгөндүгү тууралуу расмий жарыялап, депутатык мандаттын жарымынан көбүнө ээ болгон фракция же фракциялар коалициясы  Шаардык кеңеште көпчүлүк болуп саналат. Фракциянын же көпчүлүк фракциялык коалициясынын тутумуна кирбеген фракция Шаардык кеңеште азчылык болуп саналат.

6.3. Депутаттык фракциялар бирдей укукка ээ.

6.4. Депутаттык фракция фракциянын тутумуна кирүүгө каалоосун билдирген депутаттардын чечими боюнча бардык учурларда түзүлүшү мүмкүн.  Шаардык кеңештин депутаттары шаардык кеңештин депутаттык фракциясын түзүүгө укуктуу. Фракция Шаардык кеңештин төрагасына депутаттык фракциянын түзүлгөндүгү тууралуу, анын аталышын, тутумун, жетекчинин аты жөнүн көрсөтүү менен билдирүү сунуштайт. Депутаттык фракция түзүлгөндүгү тууралуу билдирүүгө фракциянын бардык мүчөлөрү тарабынан кол коюлат.

6.5. Фракцияны каттоодон өткөрүү анын түзүлгөндүгү тууралуу жазуу формасындагы билдирүү келип түшкөн эки күн ичинде ишке ашырылат.

6.6. Шаардык кеңештин депутаты бир гана фракциянын мүчөсү болууга укугу бар.

6.7. Регламентке ылайык катталбаган фракция фракциянын укугуна ээ боло албайт.

6.8. Фракциянын иш тартиби жана депутаттын фракциядан чыгуу шарттары фракциянын өзү тарабынан аныкталат.

6.9. Фракциялар коалицияга бириге алышат.  Коалицияга биригүүнү каалаган фракциялар ошол фракциялардын макулдугун түзүшөт.

6.10. Фракция өз талапкерин Кант шаарынын мэрлиги кызматына көсөтүүгө укугу бар.

III бөлүм. Шаардык кеңештин ишмердигинин жалпы тартиби

7 глава.  Шаардык кеңештин биринчи сессиясы

7.1. Шаардык кеңештин иштешинин негизги уюштуруу-укуктук формасы болуп сессия саналат. Сессияны өткөрүү тартиби жана мөөнөтү Шаардык кеңештин регламенти тарабынан аныкталат.

7.2. Шаардык кеңештин отуруму жалпы депутаттардын жарымынан көбү катышкан учурда укуктуу болуп саналат.  Шаардык кеңеш тарабынан чечимдин кабыл алынышы башка мыйзамда каралбаса, Шаардык кеңештин депутаттарынын жалпы санынын көпчүлүгүнүн добушу аркылуу кабыл алат.

7.3. Кайра шайланган Шаардык кеңештин биринчи сессиясы  Шаардык кеңештин мурдагы чакырылыштагы төрагасы тарабынан  жергиликтүү кеңештин депутаттары шайланган күндөн кийинки эки жума ичинде чакырылат. Шаардык кеңештин биринчи сессиясын Шаардык кеңештин депутаттарынын ичинен эң улуусу ачат.

7.4. Шаардык кеңештин сессиясы үч айда бирден кем эмес  жолу жалпы депутаттардын үчтөн  биринин талабы менен ачык өткөрүлөт.

7.5. Шаардык кеңештин биринчи сессиясынын күн тартибине Шаардык кеңештин Регламентин бекитүү, Шаардык кеңештин төрагасын жана анын орун басарын шайлоо жана кеңештин ишмердигин уюштуруу боюнча башка дагы зарыл маселелер киргизилиши мүмкүн.

8 глава. Шаардык кеңештин ишмердигин пландоо

8.1. Шаардык кеңештин иш планы бир жылга түзүлөт. Шаардык кеңештин иш планынын долбоорун шаардык кеңештин борбордук аппараты даярдайт.

8.2. Шаардык кеңештин иш планына маселелерди киргизүүгө Шаардык кеңештин депутаттарынын, Шаардык кеңештин туруктуу комиссияларынын, депутаттык фракциялардын жана шаардын мэринин гана укугу бар.

Шаардык кеңештин бекитилген иш планындагы маселелердин формаларына өзгөртүү киргизүү, жаңы маселелерди кошуу, ичинен айрым маселелерди алып салуу Шаардык кеңештин сессиясынын токтому аркылуу ишке ашырылат.

8.3.Шаардык кеңештин иш планын бекитүүдө сунушталган маселелер боюнча документтердин долбоору талап кылынбайт.

Шаардык кеңештин ишин пландоо документтердин долбоорлорун  Регламентте каралган тартиптен тышкары Шаардык кеңештин кароосуна даярдоо жана киргизүү мүмкүнчүлүгүн жокко чыгарбайт.

9 глава.   Сессияга маселелерди даярдоонун жана аны кароонун тартиби

9.1. Шаардык кеңештин кароосуна Регламентте каралган тартипте киргизилген документтер топтому төмөнкүлөрдү камтышы керек:

1) Маселени даярдоого жооптуу адам тарабынан доклад окуучу адамдын аты жөнү белгиленип, кол коюлган жөнөтмө кат. Документ Шаардык кеңеш тарабынан мурда кабыл алынган токтомду аткаруу үчүн даярдалган болсо, анда жөнөтмө катта төмөнкүдөй шилтемелер келтирилет:

2) Шаардык кеңештин токтомунун долбоору.

3) Сессияга киргизиле турган материалдардын, токтомдорун долбоорлорун төмөнкүлөр даярдашат:

-Кант шаардык Кеңешинин аппараты;

-депутаттар жана туруктуу комиссиялар;

-ишканалар, мекемелер, уюмдар жана кээ бир жарагдар.

Шаардык кеңештин токтомунун долбоору материалдык же каржылык ресурстардын кирешелениши же чыгашаланышын караган сунуштарды камтыган болсо, документти иштеп чыгуучулар тарабынан каржылоо булактарын көрсөтүү менен зарыл эсептер (экономикалык негиздер) сунушталат.

9.2.Шаардык кеңештин токтомунун долбоору Шаардык кеңештин аппараты тарабынан Шаардык кеңештин туруктуу комиссияларына кароого жөнөтүлөт.

Шаардык кеңештин төрагасы Шаардык кеңештин бир же бир нече туруктуу комиссияларга токтомдун долбоорун алдын ала талкуулоону сунуштоого укугу бар.

Токтомдун долбоорун Шаардык кеңештин сессиясында кароодон мурун аны алдын ала жалпы шаардык талкуулардан, эл алдындагы талкуулардан жана депутаттык угуулардан өткөрүшү мүмкүн.

9.3. Маселелерди Шаардык кеңештин сессиясында кароонун негизги процедуралары:

1) регламент тарабынан каралган тартиптеги доклад, кош автордук докладдар;

2) докладчыга, кош докладчыларга  суроолор жана суроолорго жооптор;

3) талкууланган маселе боюнча талаш-тартыш маселелер;

4) докладчылар менен кош докладчылардын корутунду сөздөрү;

5) добуш берүү мотивдери боюнча чыгып сүйлөө;

6) документтин долбоорун негиз катары кабыл алуу;

7) документтин негизи катары кабыл алынган долбоорго оңдоолорду киргизүү;

8) добуш берүү мотивдери боюнча чыгып сүйлөө;

9) документтин толугу менен кабыл алынышы боюнча добуш берүү;

9.4.Шаардык кеңеш тарабынан токтомдун долбоорун кароодо анын негизги жоболору, анын кабыл алуу зарылдыгы тууралуу маселе талкууланып, токтомдун долбоорунун концепциясынын жалпы наркы сунушталат.

9.5. Алдын ала жазылбай туруп кезексиз чыгып сөз сүйлөөгө Шаардык кеңештин төрагасы, Шаардык кеңештин төрагасынын орун басары жана шаардык мэринин укугу бар.

9.6. Сессияда төрагалык кылуучу  чыгып сүйлөгөндөрдүн сөздөрүнүн мазмуну күн тартибиндеги маселелердин мазмунуна дал келишин, регламенттин мөөнөтүнүн сакталышын  көзөмөлгө алат; регламенттин чегинен чыккан учурда сүйлөөчүгө эскертүү берет.

Сөз сүйлөөчү сессияда төрагалык кылуучунун эскертүүсүн көңүлгө албаса, кебинде мазактоочу туюнтмаларды колдонсо, төрагалык кылуучу аны тартипке чакырат же сөзүн токтотуп, сүйлөө укугунан ажыратат.

9.7. Жарыш сөздөр бүткөн соң  докладчылар менен кош докладчылар жыйынтык сөзгө чыгууга укугу бар, андан соң добуш берүү мотивдери боюча сөздөргө орун берилип, документтин долбоорун негиз катары кабыл алуу тууралуу маселе добушка коюлат.

9.8. Туруктуу комиссиялар жарыш сөздөрдүн жыйынтыгы боюнча документтин долбооруна анын негиз катары кабыл алууга чейин өзгөртүүлөрдү киргизүүгө жана ал тууралуу Шаардык кеңештин сессиясына добуш бергенге чейин билдириши керек. Туруктуу комиссиянын жана Шаардык кеңештин сунушу менен Шаардык кеңештин сессиясы документти негиз катары кабыл алуу боюнча добуш берүүнү протоколдук чечим аркылуу кийинки сессияга чейинки мөөнөткө  калтырууга укуктуу.

9.9. Шаардык кеңештин сессиясы тарабынан документти негиз катары кабыл алганга чейин (жарыш сөздөр учурунда да) депутаттар документтин долбоорун Шаардык кеңештин сессиясында добуш берүү жолу менен жазуу же оозеки формадагы билдирүү аркылуу расмий түрдө кайра кайрып алуу кугуна ээ. Бул учурда жарыш сөздөр токтотулат да, сессия тарабынан  документтин долбоорунун үстүндө иштөөнүн мындан аркы  тартиби аныкталат.

9.10. Токтомдун долбоорун талкуулоонун жыйынтыгы боюнча Шаардык кеңеш төмөнкү чечимдердин бирин кабыл алат:

1) токтомдун долбоорун жалпы жолунан кабыл алуу;

2) токтомдун долбоорун анын жоболорун талкуулоо менен кабыл алуу;

3) токтомдун долбоорун биринчи окууда кабыл алуу жана айтылган эскертүүлөр менен сунуштарды эске алуу менен анын үстүндө иштөөнү улантуу.

9.11. Токтомдун долбоорун жоболорун талкуулоо менен кароодо талкууга алынып, добушка коюлуучу жазуу түрүндө келип түшкөн бардык сунуштар угулат.

Алынып коюлган сунуш Шаардык кеңештин жооптуу  туруктуу комиссиясына толуктап иштеп чыгуу үчүн жөнөтүлөт, макулдугу болбосо алар сунушунун өз вариантын сунушташат.

Алгач депутаттардын, андан соң туруктуу комиссиянын сунуштары добушка коюлат. Шаардык кеңеш тарабынан сунуштардын бири да колдоого алынбаса, ал пункт жокко чыгарылат.

9.12. Токтомдо анын ишке ашыруу тартиби аныкталат, тактап айтканда:

1) токтомдун өзү толугу менен же анын пунктунун ишке ашырылышы мөөнөтү конкреттештирилип, иштөө ыкмалары аныкталат;

2) органдарга жана кызматкер адамдарга мыйзамдуу актыларды иштеп чыгуу боюнча конкреттүү тапшырмалар берилет, нормативдик-укуктук актыларды өркүндөтүү, аларды кабыл алынган токтомдорго дал келтирүү үчүн мөөнөттөр аныкталат.

9.13. Шаардык кеңештин ар бир токтомунда жана чечиминде анын аткарылышын көзөмөлгө алуучу адамдын аты жөнү (шаардык кеңештин түзүмдүк түзүлүшү)  көрсөтүлөт.

Көзөмөлдөөнүн максаты документтин жоболорунун ишке ашырылышынын эффективдүүлүгүнүн абалын, алардын аткарылыш себебин аныктоо, аткарылышына тоскоолдук жаратуучу жактарды (органдарды) аныктоо, аларды жоопкерчиликке тартуу, зарыл учурларда документтин жоболорунун аткарылышн соттук тартипте ишке ашыруусун камсыз кылуую. Аталган ыйгарым укуктарды аткарууну Шаардык кеңеш ишенип  жүктөгөн жакка (орган)  атайын ишеним кат талап кылынбайт.

Токтомдун же чечимдин тапшырылган пункттарында аткаруучу (бир же бир нече) же Шаардык кеңештин түзүмдүк калыптанышы жана  аткаруу мөөнөтү көрсөтүлөт.

9.14.Токтомдун аткарылышынын жүрүшү тууралуу угуулардан кийин Шаардык кеңеш төмөнкүгө укуктуу:

1) токтомду аткаргандыгы үчүн көзөмөлдөн алуу;

2) токтомдун айрым пункттарын аткарылып бүткөндүгү үчүн көзөмөлдөн алып коюу;

3) көзөмөлдөөнүн ыйгарым укугун узартуу;

4) көзөмөлдөө ыйгарым укугун  башка адамга же башка органга тапшыруу;

5) токтомду бузуу;

6) токтомду өзгөртүү же аны толуктоо;

7) кошмча токтом кабыл алуу.

9.15. Көзөмөлдөө боюнча отчеттулуктун мөөнөтү токтомдун өзүндө же токтомдун ишке ашырылышын көзөмөлгө алуучу жакка (органга) Шаардык кеңештин сессиясында билдирүү жасоого тапшырууга укуктуулугу Шаардык кеңештин төрагасы тарабынан аныкталат.

9.16. Сессиянын протоколунда төмөнкүлөр көрсөтүлөт:

1) Сессия өткөн күнү, орду; Шаардык кеңеш чакырылган жылы, сессиянын катар номери;

2) Шаардык кеңеш үчүн аныкталган депутаттардын саны, Шаардык кеңештин депутаттарынын жалпы саны жана сессияда катышып отурган депутаттардын саны;

3) Сессиянын күн тартибиндеги маселелер жана докладчынын (кош докладчынын) аты-жөнү;

4) сессияда чыгып сүйлөй турган адамдардын тизмеси;

5) добуш берүүнүн жыйынтыгы;

6) сессиянын жүрүшүндө сунушталган кошумча материалдар.

Депутаттардын аты-жөнү, алардын фракциясынын аталышы менен коштолот, ал эми башкалардын аты-жөнү иштеген орду менен кызмат абалы көрсөтүлөт.

9.17. Сессиянын протоколу сессиянын иши аяктагандан үч күн ичинде жазылып бүтүп, Шаардык кеңештин төрагасы жана жооптуу катчысы тарабынан кол коюлат. Сессиянын протоколунун көчүрмөсү Шаардык кеңештин сессиясынын токтомун толуктап иштеп чыгуу үчүн апта ичинде жазылып чыгат.

9.18. Протоколдун негизги нускасы Шаардык кеңештин аппаратына сактоого өткөрүлүп берилет. Депутаттын өтүнүчү боюнча аппарат ага протоколдун көчүрмөсүн таанышуу үчүн бере алат.

9.19. Депутаттарды табелдик каттоодон өткөргөн барактар Шаардык кеңештин аппаратында сакталат. Негиз катары алынган документтин текстинин негизги нускамасы жана аларга болгон толуктоолор Шаардык кеңештин аппаратында сакталат.

9.20. Документ кабыл алынгандан бир жуманын ичинде Шаардык кеңештин аппаратынын кызматкерлери  документтин долбоорун аткаруучулар менен бирге аны түзүп жазуу ишин ишке ашырат. Шаардык кеңештин  сессиясынын токтому каралган документтин текстине сунуш киргизген депутаттардын колу коюлган соң, Шаардык кеңештин төрагасынын колу коюлат. Шаардык кеңештин сессиясынын токтомуна тиркемеге Шаардык кеңештин жоопту катчысы тарабынан кол коюлат.

9.21. Шаардык кеңештин сессиясы тарабынан кабыл алынган нормативдик-укуктук актылар  кабыл алынгандан кийинки үч күн ичинде  Шаардык кеңештин аппараты тарабынан туруктуу комиссиялардын төрагаларына, шаардын мэрине, документтин жооптуу аткаруучусу тарабынан түзүлгөн тизмедеги дагы башка кызыкдар адамдарга  таркатылып жөнөтүлөт.

Шаардык кеңештин кайрылууларынын тексттери адресаттарга ыкчам жөнөтүлөт.

9.22. Регламент тарабынан бекитилген тартипте Шаардык кеңештин сессиясында кароого киргизилген документтер топтому мамлекеттик жана расмий тилдерде кароого сунушталат.

10 глава.  Шаардык кеңештин сессиясын өткөрүү тартиби

10.1. Шаардык кеңештин сессиясы Шаардык кеңештин төрагасы тарабынан кварталына бирден кем эмес жолу чакырылат.  Шаардык кеңештин сессиясын чакыруу тууралуу билдирүү  сессия башталарынан бир  жума мурун кечиктирилбей депуттарга жана калкка жеткириет.

Сессияда карала турган маселелер  демилгечилер тарабынан сессия башталардан мурдагы 15 күндөн кечикпей киргизилет.

Шаардык кеңештин кезектеги сессияларынан сырткары кезексиз сессиялар да өткөрүлүшү мүмкүн.

Сессияда каралуучу маселелер Шаардык кеңештин төрагасы тарабынан, туруктуу комиссия жана депутаттар тобу менен шаардын мэрии  тарабынан киргизилиши мүмкүн.

Шаардык кеңештин сессиясынын жабылышы Кыргыз Республикасынын мыйзамында каралган тартипте жүргүзүлөт.

10.2. Жаңы чакырыктагы Шаардык кеңеш өзүнүн алгачкы сессиясына  Кыргыз Республикасынын «Жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу жөнүндөгү» мыйзамына ылайык чогулат.

10.3. Шаардык кеңештин аппаратынын кызматкерлери Шаардык кеңештин сессиясын уюштуруу-техникалык камсыздоону, тактап айтканда, төмөнкүлөрдү ишке ашырат:

1) депутаттарды кезектеги сессиянын күн тартибиндеги маселелери боюнча документтердин долбоорлору жана зарыл болгон маалыматтар менен сессия башталардан 10 күн мурун, анын ичинде Шаардык кеңештин маалымат системасы аркылуу да жеткирет;

2) Шаардык кеңештин депуттарына сессиянын күн тартибинин долбоорун даярдоо маселелеринде, документтер долбоорун жана аларга оңдоолорду киргизүүдө, Шаардык кеңештин депутаттарынын  өз учурунда мамиле түзүп иштешин уюштуруу жолдорунда жардам көрсөтөт;

3) Шаардык кеңештин депутаттарынын сунушу боюнча Шаардык кеңештин сесиясына  сессиянын күн тартибинде карала турган маселени талкуулоодо катышуусу зарыл болгон жактарды чакырат;

4) депутаттарды табелдик каттоодон өткөрөт;

5) төрагалык кылуучуга сессияны өткөрүүгө жардам көрсөтөт;

6) Шаардык кеңеш тарабынан кабыл алынган документтерди толтуруп, аларды жарыкка чыгарат.

10.4. Шаардык кеңештин сессиясы үчүн материалдарды таркатуу Шаардык кеңештин төрагасынын, төраганын орун басарынын же сессияда төрагалык кылган депутаттын колу коюлган соң ишке ашырылат.

10.5. Шардык кеңештин сессиялары (күн тартибиндеги маселелердин айрым бөлүктөрүн кароо) жабык өткөрүлүшү мүмкүн.  Бул учурда сессия (күн тартибиндеги маселени жабык түрдө кароо) Шаардык кеңештин сессиясынын жабык сессияны (көн тартибиндеги маселелерди жабык кароо) өткөрүү жөнүндөгү чечимине ылайык жүргүзүлөт.

10.6.Шаардык кеңештин сессиясында катышып отурган депутаттардын саны табелдик каттоонун негизинде гана аныкталат.

Депутаттарды табелдик каттоодон өткөрүү ар бир сессиянын башталышында ишке ашарылат, жана  сессиянын аягында каттоо убактысын көрсөтүү менен жүргүзүлөт.

10.7. Жыл бою жүйөөлүү себепсиз катышпаган депутаттар тизмеси Шаардык кеңештин чечими менен массалык маалыматтын шаардык  каражаттары тарабынан жарыкка чыгарылуу үчүн берилиши мүмкүн.

Жыл бою Шаардык кеңештин сессиясына жүйөөлүү себепсиз катышпагандыгы  жана Шаардык кеңештин чечимдери менен тапшырмаларын  аткарбагандыгы үчүн кеңештин депутаттарынын  жалпы санынын көпчүлүгүнүн добушу менен  Шаардык кеңештин ошол депутатын мөөнөтүнөн мурда кайра чакыртып алуу тууралуу маселени көтөрүп чыгууга укуктуу.

Депутаттын Шаардык кеңештин сессиясында катышууга мүмкүнчүлүк бербеген жүйөөлүү себеп катары документ тарабынан тастыкталган оорусу, иш сапары, эмгек өргүүсү жана башка жүйөөлүү себептер саналат.

10.8. Шаардык кеңештин протокодук чечими боюнча Шаардык кеңештин сессиясынын жумушчу органдары (секретариат, эсеп комиссиясы, зарылдыкта – башка комиссиялар да) түзүлүшү мүмкүн.

10.9. Шаардык кеңештин кезектеги сессиясынын күн тартиби сессиянын күн тартибинин учурдагы маселелерин жана аларды кароо тартибин камтышы керек.

10.10. Шаардык кеңештин  кезектеги сессиясынын Шаардык кеңештин төрагасы Шаардык кеңештин аппараты менен бирдикте даярдалган күн тартибинин долбоору депутаттарга тапшырылат.

10.11.Шаардык кеңештин кезектеги сессиясынын күн тартиби Шаардык кеңештин аппараты тарабынан кезектеги сессиянын башталышына чейинки  эки жумадан мурунку мөөнөттөн кечиктирилбей Шаардык кеңештин аппаратынын сунуштарын эске алуу менен жана учурдагы регламентке ылайык аныкталат.

Шаардык кеңештин аппараты  Шаардык кеңештин кезектеги сессиясынын башталышынан он күн мурун  (учурдагы регламент тарабынан башка жол каралбаса) деупатттардын бардыгына кезектеги сессиянын күн тартибинин долбоорун жана кароого зарыл болгон маселелер боюнча материалдарды таркатып берет.

Кезексиз сессияны өткөрүүдө күн тартибинин долбоору жана маселелерди кароого зарыл материалдар депутатарга сессиянын алдында каттоодон өтүп жаткан учурда таркатылып берилет.

10.12.Шаардык кеңештин сессиясын сессияда төрагалык кылуучу алып барат. Шаардык кеңештин төрагасы сессияда төрагалык кылуучу болот. Шаардык кеңештин төрагасы ордунда болбогон учурда сессияга төраганын орун басары же төрага тарабынан, төраганын орун басары же Шаардык кеңештин протоколдук чечими менен бул милдет ага жүктөлгөн (өз талапкерлигинен баш тартпаган) депутат  төрагалык кылат.

Сессияда төрагалык кылуучу күн тартибиндеги маселени кароодо доклад окуучу (кош докладчы) болсо, сессияны алып барууну башка адамга тапшыра алат.

10.13. Сессияда төрагалык кылуучу төмөнкү укуктарга ээ:

1) сөз сүйлөөчү Регламентти бузса, күн тартибинде каралуучу маселенин чегинен чыкса, жүрүм-турум этикетин сактабаса сөз сүйлөө укугунан ажыратуу;

2) Шаардык кеңештин аппаратынын кызматкерин сессияны алып барууну камсыз кылуу үчүн чакырууга;

3) депутатарга жана кызматтык адамдарга тил кат алуу үчүн кайрылууга;

4) пландалбаган дебаттарды токтотууга;

5) депутатты тартипке чакырууга, Шаардык кеңешке депутатка учурдагы регламенттин жоболоруна ылайык эскертүү берүүнү сунуштоо;

6) сессиянын отурум залында өзгөчө кырдаалдар жаралган учурда, жана коомдук тартип бузулган маалда сессияны токтотууга;

10.14. Шаардык кеңештин сессиясы өтүп жаткан учурда катышуучулардын бири да сессияда төрагалык кылуучунун макулдугусуз оюн айта албайт.

10.15. Шаардык кеңештин сессиясында төрагалык кылуучу төмөнкүлөрдү аткарууга милдеттүү:

1) Регламентти сактоого жана сессиянын күн тартибин тутууга;

2) депутаттардын укугун сессияда корголуусун камсыздоого;

3) сессиянын отурум залында тартипти камсыздоого;

4) сөз сүйлөө регламентинин убактысын сактоого көзөмөл жүргүзүү, сүйлөөчүгө бөлүнгөн убакыттын аяктап бара жатышын эскертип туруу;

5) келип түшкөн сунуштардын бардыгын каттоого алуу жана аларды тартиби менен добушка коюу, добуш берүүнүн жыйынтыктарын маалымдап туруу;

6) сөздү кезеги менен берүү;

7) депутаттардын сунуштарын, анын ичинде өзүнүн да альтернативдик сунуштарын сессияны алып баруу тартиби боюнча кезексиз угуу жана добушка коюу;

8) сессиянын катышуучуларына сый мамиле жасоо, сессиянын катышуучуларына персоналдуу эскертүү берүүдөн жана сөзүнө баа берүүдөн өзүн токтотуу, сөзү сүйлөнүп бүткөн соң гана комментарий берүү;

9) комиссия өкүлдөрүнүн маалыматтары менен түшүндүрмөлөрүн эрежелер жана процедуралар боюнча эске алуу;

10) ар бирин аталышы боюнча добушка коюлган сунуштарды редактирлөөсүн жана аталышы боюнча добуш берилген бланкалардын толтурулушун жетектөө.

11 глава.   Добуш берүүнүн жана чечим кабыл алуунун тартиби

11.1. Учурдагы регламентте добуш берүүнүн жыйынтыгын аныктоо үчүн колдонулган төмөнкү түшүнүктөр колдонулат:

1) Шаардык кеңештин депутаттарынын жалпы саны;

2) отурумда катышкандардын саны;

3) Шаардык кеңештин добуш берүү алдында каттоодо акыркы болуп өткөн депутаттарынын саны.

11.2. Шаардык кеңеш чечимди ачык же жабык добуш берүү жолу аркылуу кабыл алат.

Добуш берүүнүн учурдагы регламентте  аныкталган түрүн өзгөртүү тууралуу Шаардык кеңештин чечими Шаардык кеңештин шайланган депутаттарынын жалпы санынын көпчүлүгүнүн добушу менен кабыл алынат.

Бардык маселелер боюнча добуш берүүнүн жыйынтыгы Шаардык кеңештин отурумунун протоколуна киргизилет.

11.3.  Бир маселе боюнча чечим кабыл алууда «макул» же «каршы», же болбосо «калыс» катары добуш берүүдө  Шаардык кеңештин депутаты бир добушка ээ болот.

11.4. Ачык добуш берүү алдында төрагалык кылуучу сессияда добуш берүүгө канча сунуш коюларын, чечим добуш берүүнүн кандай жолу менен (шаардык кеңештин депутаттарынын жалпы саынан,  сессияда катышып отурган депутаттардын жалпы санынан) кабыл алынарын маалымдайт. Добуш берүү жарыяланган соң, аны токтотууга эч кимдин укугу жок.

Добуштардын саны аныкталган соң төрагалык кылуучу чечимдин кабыл алынышы же алынбай калышы тууралуу жарыялайт. Кворум болбогон учурда сессияда төрагалык кылуучусу добуш берүүнү  Шаардык кеңештин сессиясынын кийинки отурумуна калтырат.

11.5. Жашыруун  добуш берүү Кыргыз Республикасынын мыйзамында каралган тартипте  ишке ашырылат.

Жашыруун добуш берүү бюллетендерди колдонуу аркылуу жүргүзүлөт.

Жашыруун добуш берүү жана анын жыйынтыгын аныктоо үчүн Шаардык кеңеш Шаардык кеңештин депутаттарынын ичинен  эсеп комиссиясынын тутумун белгилейт. Шайлануу органына көрсөтүлгөн депутаттар добуш берүү маалында эсеп комиссиясынын тутумундагы ишмердигин токтотуп турат.

Эсеп комиссиясы өз тутумунан комиссиянын төрагасы менен катчысын шайлайт. Эсеп комиссиясы өз чечимин мүчөлөрүнүн көпчүлүгүнүн добушу менен кабыл алат.

Жашыруун добуш берүү үчүн бюллетендер эсеп комиссиясынын көзөмөлү аркылуу алар сунуштаган жана Шаардык кеңештин бекитилген чечими менен  Шаардык кеңештин депутаттарынын санына ылайык көлөмдө даярдалат.   Добуш берүү үчүн бюллетендерде чечимдин долбоору боюнча жооптун «макул», «каршы»  варианттары каралышы керек. Эсеп комиссиясында калган бюллетендер эсеп комиссиясынын төрагасы тарабынан мүчөлөрүнүн катышуусу менен жок кылынат. Добуш берүүнүн убактысы менен орду,  аны өткөрүү тартиби  эсеп комиссиясы тарабынан  учурдагы регламентке ылайык аныкталат да, эсеп комиссиясынын төрагасы тарабынан жарыяланат.

11.6. Шаардык кеңештин ар бир депутатына жашыруун добуш берүү үчүн депутаттардын тизмесине ылайык Шаардык кеңештин депутатынын күбөлүгүн көрсөтүү менен бирден гана бюллетень берилет.  Белгиленген тизмеде ар бир депутат өз аты-жөнүнүн тушуна кол коёт.  Ар бир бюллетендин  арткы бетине эсеп комиссиясынын мүчөлөрү тарабынан кол коюлат.

Жашыруун добуш берилүүчү бюллетень эсеп комиссиясы тарабынан бекитилген атайын кутуга салынат. Эсеп комиссиясы депутаттардын эркин жашыруун билдирүүгө  шарттарды түзүп бериши керек.

Депутаттардын добуштарын эсептөөдө белгисиз формадагы бюллетендер, ошондой эле депутаттардын эркин билдирүүсүн аныктоого мүмкүн болбогон бюллетендер жарабайт деп табылат. Бюллетенге киргизилген толуктоолор добуштарды эсептөөдө эске алынбайт.  Жашыруун добуш берүүнүн жыйынтыгы тууралуу  эсеп комиссиясы протокол түзөт жана ал протоколго эсеп комиссиясынын бардык мүчөлөрү тарабынан кол коюлат. Эсеп комиссиясынын билдирүүсүнүн негизинде сессияда төрагалык кылуучу чечимдин кабыл алынышы же алынбашы тууралуу жарыялайт. Жашыруун добуштун жыйынтыгы Шаардык кеңешин токтомунда жазылат.

Добуш берүү процессинде кетирилген каталарды табуу үчүн  Шаардык кеңештин депутаттарынын көпчүлүгүнүн добушунун чечими менен кайталап добуш берүү ишке ашырылат.

11.7. Процедуралык маселелер боюнча чечим, эгерде регламентте башка тартип каралбаган болсо,  добуш берүүгө катышып отурган депутаттардын көпчүлүгүнүн добушу менен кабыл алынат.

11.8. Добушка коюлуучу сунуштар же оңдоп-түзөтүүлөр анын демилгечисинин аты- жөнүн атоо менен жарыяланат.

 

12 глава. Шаардык кеңештин сессиясынын отурумунун протоколу жана стенограммасы

12.1. Шаардык кеңештин сессияларында протокол жазылат. Сессиянын отурумдарынын протоколдорун жазуу Шаардык кеңештин аппараты тарабынан ишке ашырылат.

Шаардык кеңештин отурумунун протоколунда төмөнкүлөр чагылдырылат: отурумду өткөрүү күнү, мезгили жана орду; отурумда катышып жаткан депутаттардын саны; сессиянын күн тртибиндеги маселелер; отурумда талкуулоо үчүн депутаттарга тапшырылган документтердин аталыштары жана редакциясы; сессияда төрагалык кылуучунун жана сөз сүйлөөчүлөрдүн аты-жөнү; добуш берүүгө коюлган маселелер менен сунуштардын бардыгы, алардын кабыл алыныш ыкмалары; добуш берүүнүн жыйынтыгы жана чечимдерди кабыл алуу.

Протоколго сессияда төрагачылык кылган адам менен жооптуу катчы тарабынан кол коюлат.

12.2. Шаардык кеңештин сессияларында стенограмма үчүн жазуу иши жүргүзүлөт. Стенограмманы шаардык кеңештин аппараты жүргүзөт. Ачык отурумндун стенограммасы атайын басылмаларды басып чыгарууга мүмкүнчүлүк берилет.

Сессиянын стенограммасы чечимдин талкууланышын жана кабыл алынышын, сессия отуруму өткөн күндү, убактысын жана ордун, сессиянын күн тартибин, сессияда төрагалык кылуучунун аты-жөнүн камтышы керек.

13 глава. Шаардык кеңештин нормативдик-укуктук актылары

13.1. Шаардык кеңештин нормативдик-укуктук актылары токтом түрүндө кабыл алынат.

13.2. Шаардык кеңештин токтомдору сессияда, учурдагы регламентте каралган учурлардан тышкары Шаардык кеңештин депутаттарынын жалпы санынын көпчүлүгүнүн добушу менен кабыл алынат.

13.3. Шаардык кеңештин токтомуна  Шаардык кеңештин төрагасы кол коёт. Шаардык кеңештин төрагасы иш ордунда болбогон учурда Шаардык кеңештин токтомдоруна, билдирүүлөрүнө жана кайрылууларына Шаардык кеңештин төрагасынын орун басары кол коет.

13.4. Шаардык кеңештин ишин уюштуруунун дагы башка маселелери Кыргыз Республикасынын Мыйзамы жана учурдагы Регламент тарабынан  аларды толтуруу тартиби каралбаган болсо, токтом түрүндө толтурулат.

IV бөлүм. Шаардык кеңештин регламенти

14 глава. Шаардык кеңештин регламентине өзгөртүүлөр менен толуктоолорду киргизүүнүн тартиби

14.1. Шаардык кеңештин регламентине өзгөртүүлөр менен толуктоолорду киргизүү тууралуу туруктуу комиссиялар же Шаардык кеңештин депутаттарынын жалпы санынын көпчүлүгүнүн добушу менен киргизилген сунуштар Шаардык кеңештин сессиясынын күн тартибине киргизилип, эң биринчилерден болуп каралат.

14.2. Шаардык кеңештин регламентинин жоболорун түшүндүрүү жана аны сактоону көзөмөлгө алуу Шаардык кеңештин туруктуу комиссиясынын бирине тапшырылат. Шаардык кеңештин регламентинин жоболорун түшүндүрүү Шаардык кеңештин сессияларына берилет жана  зарылдыкта Шаардык кеңештин токтому менен бекитилиши мүмкүн.

14.3. Шаардык кеңештин регламентин бузу жолуу менен кабыл алынган чечимдер аларды кабыл алган мөөнөтүнөн тарта жараксыз деп табылат.